ຜະລິດຕະພັນວິດີໂອ

ເຂົ້າ ໜົມ ປັງຫ້າເມັດ

ເນີຍ​ຖົ່ວ

ເຂົ້າ ໜົມ ໂຊດາ

ຜະລິດຕະພັນ Yuba ແຫ້ງ